2020

Doctor degree

Kazuto Nakashima (2017-2020) Hiroyuki Yamada (2017-2020)

Master degree

Hitomi Iguma (2019-2020) Daiji Inoue (2019-2020)
Koki Yoshino (2019-2020) Minsoo Song (2019-2020)
Hiroki Hanamori (2019-2020) Shuhei Kawasaki (2019-2020)
Yuki Sadoshima (2019-2020) Ahn Jeongho (2019-2020)
Aiko Umehara (2019-2020) Jun Ohta (2019-2020)
Minori Takeoka (2019-2020)

Bachelor degree

Yohei Koga (2019-2020) Kanta Yoshida (2019-2020)
Yuri Natsuta (2019-2020) Masaya Arise (2019-2020)
Kota Takenaka (2019-2020) Masakado Danjo (2019-2020)
Yohei Koga (2019-2020) MKanta Yoshida (2019-2020)
Akito Tanaka (2019-2019)

2019

Master degree

Naoki Nomaguchi (2018-2019) Masato Imai (2018-2019)
Tomoki Hiramatsu (2018-2019) Beomjoon Lee (2018-2019)

Bachelor degree

Masaya Kamei (2019-2019) Takuma Hayashi (2019-2019)
Tomoya Itsuka (2019-2019)